دعوت به همکاری از مهندس صنایع جهت فعالیت در جهت مسئول فنی در یک کارگاه تولیدی شکلات واقع در شرق تهران (حکیمیه)


یک کارگاه تولیدی شکلات واقع در شرق تهران (حکیمیه) از مهندسین صنایع جهت فعالیت در عنوان شغلی مسئول فنیدعوت به همکاری می نماید.

 متقاضیان رزومه  کاری خود را به شماره زیر واتساپ نمایند  09392722027